اطلاعات شخصي:
نام: محمدرضا    
نام خانوادگي: شهرستاني 
مرتبه علمي:  استاديار
سال تولد:  1341
محل تولد: سبزوار
آدرس و تلفن محل کار: دانشگاه آزاد سبزوار
پست الکترونيک: rsh.shahrestani@gmail.com

 

اطلاعات تحصيلي(مدرک رشته- گرايش-سال اخذ- محل اخذ):
مقطع دکتري: دکتراي تخصصي بيماري هاي داخلي (دانشنامه تخصصي) –دانشگاه علوم پزشکي ايران - 1373
عنوان پايان­نامه دكتري: آمبولي ريه

سوابق کاري:
از سال 1373 به مدت 1.5 سال عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي لرستان با رتبه استادياري
از سال 1375 به مدت 2 سال به عنوان کادر درمان به عنوان متخصص بيماري هاي داخلي در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
از سال 1375 شاغل به عنوان متخصص بيماري هاي داخلي در شهرستان سبزوار
از سال 1379 عضو هيئت علمي گروه علوم پزشکي دانشگاه آزاد سبزوار با رتبه استادياري


سوابق آموزشي:
(نام دروس تدريس شده):
براي رشته پرستاري ( بيماري هاي سالمندان –داروشناسي –ايمونولوژي و ژنتيک –زبان تخصصي - تغذيه ) 
براي رشته هاي بهداشت ( کليات پزشکي –فارماکولوژي - تغذيه )

سوابق مديريتي و اداري در دانشگاه آزاد سبزوار:
از سال 1379 به مدت 3 سال معاون پژوهشي دانشگاه
از سال 1375 به مدت 2 سال عضو شوراي پژوهشي دانشگاه
از سال 1398 عضو شوراي تخصصي دانشگاه
از سال 1399 عضو شوراي آموزشي دانشگاه
 

سوابق علمي:
شرکت در دوره هاي متعدد بازآموزي براي پزشکان به عنوان مدرس برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار و سازمان نظام پزشکي سبزوار
داوري مقالات براي مجله علمي پژوهشي اسرار دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
داوري مقالات کنگره پرستاري برگزار شده در دانشگاه آزاد سبزوار
داوري پايان نامه کارشناسي ارشد رشته صنايع غذايي با عنوان بررسي ميزان آلودگي شيرهاي دامداري به هپاتيت A 

تاليف کتاب کليات پزشکي براي دانشجويان بهداشت سال 1378
تاليف کتاب مروري بر ايمونولوژي پزشکي سال 1390
تاليف کتاب داروشناسي براي رشته پرستاري سال 1393

ارائه مقاله تحت عنوان chilaiditi syndrome  در کنگره بيست ونهم جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران سال 1397
 

فعاليت هاي اجتماعي :
از سال 1375 براي 3 دوره متوالي عضو هيئت مديره سازمان نظام پزشکي سبزوار
رياست هيئت بدوي انتظامي نظام پزشکي سبزوار براي 5 دوره